Viser arkivet for stikkord møte

Etter møtet 22.jan.-14 - Trivselspenger

Det var 6 tilstede på møtet 22.jan – med saken hva skal Trivselspengene brukes til.

Vi ble enige om:
• Bord til benkene i Krysset.
• Sittebenker med ryggstø.
• Avklare med kommunen om Dagali kan få sommerblomster som vi kan plante.
• Avklare med Dagali Vel om hvem som har ansvar for hva i Miniparken / Krysset.
• Innhente priser på benker hos VINN.

Til bygdefolk

Vi ønsker velkommen til møte på Dagali skole onsdag 22.januar kl 19.00.
Sak: Hva skal pengene på Trivselskontoen brukes til?

Vi har ca kr 16000,- til disposisjon. Disse pengene kom inn på bruktsalg og loppemarked i 2011.

Målet har hele tiden vært at de skal brukes til noe som skaper trivsel for bygdefolk og turister. Det sier seg selv at det er begrenset hvor mye en får gjort for denne summen.

På loppemarkedet var det forslagskasse om hva pengene kan brukes til, og det var følgende forslag: Renovere Dølhall, Benker langs Bygdevegen, Mjølkerampe, Blomsterpunkt om sommeren, Bevare /opprettholde ”grønn lomme” i krysset og pusse opp kartet der, Realisere/fullføre skuter/rideløype ved siden av lysløypa. Ungdomstreff.

Det er flere enn Bygdekvinnelaget som har jobbet for å få inn disse pengene. Vi har tidligere innkalt til møte, men få møtte.

Hvis det ikke nå kommer noen, vil Bygdekvinnelaget bestemme hva pengene skal brukes til.

Vi serverer kaffe med noe attåt.

Hilsen damene i Bygdekvinnelaget.

Dagali Bygdekvinnelag jobber med et prosjekt:

Vi vil få fram opplysninger om forskjellige kulturminner i Dagali og omegn.
Målet er å få laget info-tavler som blir plassert i tilknytning til kulturminnene, samt skilting og merking av stier.
Vi vil være med på å skape trivsel for fastboende, hyttefolk og turister.

Dette blir mye arbeid som kommer til å koste mange penger.
Derfor inviterer vi andre lag i bygda og personer som er interessert i å få et slikt prosjekt realisert til
møte på Dagali skole tirsdag 12.februar kl 19.30.
Vi serverer kaffe med noko attåt.

Velkommen!
Arr. Dagali Bygdekvinnelag.

Planleggingsmøte i TrivselsBygda

i forbindelse med loppemarkedet 25.-26.febr.
Vi inviterer lagene i TrivselsBygda samt alle andre som er interessert i å arr loppemarked, til planleggingsmøte onsdag 18.januar på Dagali Bibliotek kl 18.00-20.00.
Vi trenger folk til å jobbe, og en person som kan være ”loppe”general.
Vel møtt!
Hilsen Bygdekvinnelaget

PS Viser til referatet til møtet i TrivselsBygda 11.10.11 her på Origo.

Referat fra møte i TrivselsBygda

Trivselsbygda 4-farge – h yoppl

Torsdag 24. Sept 09 kl 19.00 på Biblioteket.
”Vi kan ikkje skape ei TrivselsBygd ein gong for alle. Skal ein ha trivsel i bygda, må ein jobbe jamt og trutt – gjennom handlingar og i møte med kvarandre.”
Sitat Marit Olave Riis-Johansen, prosjektleder i TrivselsBygda.

Tilstede: Kåre Sønsterud, Arnhild Kobberdal, Kari Håvardsrud, Lise Håvardsrud, Hanne S.Håvardsrud, Gunlaug Bjørkheim, Berit H.Simensen.

Aktiviteter som har vært og som er på gang – med utgangspunkt i infobrosjyre fra Grendeutvalget for høsten 09 som er kommet i postkassene:

Grendeutvalget har nå fått kr 10000 i året som kan gå til tiltak i bygda. Retningslinjer mangler ennå. Pengene til bibliotekdrift som Bygdekvinnelaget har hatt på sin konto, overføres til kontoen til Grendeutvalget.
Nettsida for Dagali: http://dagali.origo.no. Det har vært minimal aktivitet der denne sommeren, men nå skjer det noe der igjen. Alle oppfordres til å legge inn aktiviteter på kalenderen. Dette kan hindre møtekollisjoner, og å gi god oversikt over hva som skjer i bygda. En spesiell oppfordring til 4-H!
Oversikt over næringslivet i Dagali. Etter forrige oppfordring til næringslivet, kom det inn kun 2 svar. Her kommer en ny påminnelse om å sende inn data til Arnhild slik at vi kan få til en turist og håndverksguide på nettet. Det er ofte etterspørsel etter forskjellige tjenester.
Dagali Bibliotek har fortsatt åpent på frivillig basis. 3 bibliotekkvelder er planlagt denne høsten med forskjellige tema. Det kom opp forslag om at en burde søke kommunen om å få gjenoppretta stillingen til å drive biblioteket nå som barnehagen er gjenåpnet. Den var på 22 %. Det burde vært opprydding og vasking av rommet. Bøker som er kjøpt inn/ gitt etter at kommunen la ned tilbudet, må merkes og registreres slik at de ikke forsvinner fra bygda om bøkene i samlingen blir flyttet.
Trimmen fortsetter på onsdagene.
• Det har vært Bygdekafe 2 søndager dette året. Det blir Kulturkveld på Dølhall 28.nov.
Magedanskurset blir 10. og 11. okt.
Rydd et kulturminne med Dagali Vel og 4-H. Jobben er gjort, men det gjenstår å ta bilder etterpå. Det bør lages et informasjonsskilt her.
Turen ”Dagali rundt fra hytte til hytte” ble populær i vinter, og også i sommer. Til vinteren må vi se på nye forslag til turløyper. Det er stadig etterspørsel etter turstier, hvor de starter og hvor de går. Hol kommune og turistkontoret har laget et kart med turstier med info. Det har vært å få på butikken, men nå er det ikke flere igjen. Det er ønske om mere skilting over hvor stiene går.
Barnehagen i bygda er nå gjenåpnet. Kan vi i bygda være støttespillere her? Bygdekvinnelaget har snakket med styreren og hun er interessert i et samarbeid. Hun ønsker noen til å fortelle ulike ting.
Nærmiljøanleggene – Bygdeparken – Sluttarbeidet tar tid, og det er alltid vanskelig å beregne. Innvielsesdatoen er ikke fastsatt.
Lage julegate. På Dagalidagan hadde vi en salgsbod der inntekten går til tiltak i Trivselsbygda, tiltenkt julegate. Hanne og Arnhild jobber fram en prototype av den tegningen vi har. De starter etter høstferien. Søknadsfrist på prosjektmidler er 15.okt. Skal se det blir noen dugnadskvelder fram mot advent… Vi ser også for oss at festene til stolpene også kan brukes til f.eks flagg (så flott til 17.mai! )
• Norges Bygdekvinnelag utarbeider en studieplan om TrivselsBygda, ferdig ca 1.nov. Det skal bli et godt redskap for å fortsette det trivselsskapende arbeidet og å få med seg hele bygda. Noe for oss?

Ref Berit HS: